Va aflati aici: Prima pagina > Noutati
sarbatoare la Prima Scoala Romaneasca
  

Muzeul Primei Şcoli Româneşti din Şcheii Braşovului se pregăteşte de sărbătoarea semicentenarului

Cu 50 de ani în urmă, la 29 iunie 1961, în ziua de praznic a Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel, sub egida Bisericii Sf. Nicolae a avut loc inauguarea Muzeului Culturii Româneşti din Şcheii Braşovului, cum i se spunea atunci. Prin efortul comun al protopopului de atunci dr.Vasile Coman, viitorul episcop al Oradiei, al preotului paroh dr. Iuliu Işa şi al profesorului dr. Ion Colan (pe atunci bibliotecar al bisericii) şi cu binecuvântarea Inalt Prea Sfinţiei Sale dr. Nicolae Colan, Mitropolitul Ardealului se împlinea o veche dorinţă a românilor din Şcheii Braşovului.

Întenţia de a realiza acest muzeu se năştea cu mult timp înainte chiar din partea marelui ierarh Andrei Şaguna, care în scrisoarea din 14 mai 1858, adresată Eforiei Şcoalelor Centrale din Braşov, spunea între altele:

            ,,Mi-au venit la cunoştinţă şi m-am convins, sub decurgerea timpului, de când mă aflu în mijlocul D-voastră, că Biblioteca noastră de la Biserica Sf. Nicolae este cea mai vechiă şi cea mai bogată în cărţi Bisericeşti şi că aceeaşi stăpăneşte neşte cărţi foarte rare, de care cu anevoiă se vor fi mai aflând la vreuna dintre Bibliotecile noastre.

Însămnătatea cea mare a cărţilor pratinse trăgănd asupră-mi atenţia mea, aflu cu cale a provoca pre onorata Eforiă, ca să poftească pre doi dintre Domnii Profesorii noştrii de acolo, carii, pre lăngă un onorariu potivit să-şi ia osteneala de a cerceta cărţile mai sus atinse, a le alege, inventa şi numeriza şi aşea a le aduce în răndul cuviincios, pentru ca să nu se peardă, sau să se înstreineze vreuna dintre acelea, ba dimpotrivă să se mai înmulţască din cât va fi cu putinţă. Mai încolo, bine ar fi, când s-ar ţine şi un Bibliotecariu, care să îngrijească în viitoriu de cărţile pomenite, cu îndatorirea de a nu da nimăru vreuna dintr-ănsele fără e revers şi fără de vreo plată potrivită din carea apoi să se poată cumpăra încă şi alte cărţi şi aşea cu vreme să se nmulţască numerul acelora: În sfărşit, eu m-aş bucura foarte mult deaca cu venirea mea la Braşov, cu prilejiul cel mai dintăiu, aş afla cărţile des pomenite aduse la un rănd bun”( I.P.S.dr. Laurenţiu Streza şi Pr. Vasile Oltean, ,,Mitropolitul Andrei Şaguna în documentele din Şcheii Braşovului”, vol.III, Editura Andreiana, Sibiu, 2009,p.214-215.)

 În anul 1925, când Consistoriul mitropolitan din Sibiu cere reprezentanţei Bisericii Sf. Nicolae din Şchei veşminte preoţeşti, vase sacre, etc., precum şi valoroasa carte ,,Pogribania preoţilor”(exemplar unic în ţară) pentru muzeul bisericesc din Sibiu, Reprezentanţa Bisericii Sf. Nicolae din Şchei răspunde că acestea ,,se păstrează pentru amenajarea unui muzeu propriu al Bisericii”. Nu ne sunt cunoscute motivele pentru care acest deziderat nu s-a finalizat, căci abia în anul 1938 se face un nou efort pentru a ,,aranja muzeul”, dar şi de data aceasta încercarea a dat greş. 

   În anul 1957, venind la cârma mitropoliei Ardealului, I.P.S. Mitropolitul Nicolae Colan, unul din cel dintâi gânduri ale I.P.S Sale a fost de a organiza în clădirea de lângă biserică un aşezământ spre binele ţării şi a Bisericii.

Cu largul concurs şi sprijin material al Departamantului Cultelor, secţia muzeistică, la 29 iunie 1961, în zi de mare praznic al Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel, ,,bogatul tezaur de cultură şi artă bisericească pe care îl are mama bisericilor ortodoxe din Ţara Bârsei a fost rânduit după cele mai moderne criterii muzeistice şi oferit publicului vizitator, ca mărturie despre puterea creatoare a poporului român” (Vasile Coman,,Inaugurarea muzeului bisericii Sf. Nicolae” din Şcheii Braşovului” în ,,Telegraful Român, an 109, nr.3738 din 1 octombrie 1961).

Muzeul cuprindea doar etajul clădirii, compus din trei camere, unde au fost aşzeate 12 vitrine executate de ,,Decorativa” Bucureşti. În cea dintâi cameră a fost expusă piatra de mormânt a preotului Costea de la 1476, schiţa bisericii ,,Sf. Nicolae” de la întemeierea ei şi până azi, istoricul clădirii, în care este aşezat muzeul, vechile catastife, legământul de înfiinţare a Şcolilor Centrale şi documente de la cărturari de seamă din trecutul Braşovului. 

În sala din stânga, dedicată Diaconului Corsi se aflau expuse: Evanghelia cu învăţătură de la 1581, Octoihul slav -1574, Molitvelnic mic slavon – 1493, table de Evahghelie ferecată dn sec.XVI, tetraevanghelul minait – 1560 din epoca lui Alexandru Lăpuşneanu, hrisovul lui Aron Vodă din 1594, hrisovul lui Gh. Ştefan din 1656 şi obiecte de cult artistic lucrate în sec. XVI şi XVII.

În sala a treia din dreapta, dedicată lui Radu Tempea II, cronicarul, au fost expuse: Hrisoave d ela Costantin Brâncoveanu şi Grigore Ghica Vodă, Cronica lui Radu Tempea, Tâlcul Evangheliilor, manuscrise din sec.XVIII, Evanghelii ferecate, sec. XVIII, icoane din sec. XVIII, icoane pe sticlă, odăjdiile aduse de Eustatie Grid de la Moscova la 1748, obiecte de cult, engolpioane şi un costum şcheian de femeie. Obiectele muzeale au fost aşezate în ordine cronologică, cu o tematică bine studiată de către priceputul director al muzeului şi bibliotecar prof. I. Colan.

Solemnitatea inaugurării a avut loc în 29 iunie 1961. După săvârşirea Sf. Liturghii s-a trecut în clădirea muzeului, unde s-a săvârşit sfeştania de către P.C. Traian Belaşcu, vicarul mitropoliei, prot. Vasile Coman, pr. C. Muşlea, pr. I.Işa şi pr. Şt. Tascianu în prezenţa credincioşilor. La inaugurarea muzeului au participat reprezentanţi ai Departamentului Cultelor şi ai autorităţilor locale.

În numele parohienilor a vorbit pr. Iuliu Işa, iar în numele I.P.S. Mitropolit Nicolae a vorbit păr. Traian Belaşcu, vicarul Mitropoliei, care îşi exprimă bucuria şia aduce mulţumiri tuturor celor care au contribuit la înfăptuirea muzeului.

În anul 1967 s-a amenajat într-una din sălile de la parter o sală de clasă, dedicată dascălului şi protopsaltului Anton Pann, cu bănci şi mobilier de epocă. În sala a doua de la parter a fost instalată o stampă veche, tipografia meşterului tipograf Coresi.

În primii zece ani de funcţionare, cu ajutorul material al Departamentului Cultelor, al Arhiepiscopiei de Alba-Iulia şi Sibiu şi al parohiilor din protopopiatul Braşov, s-a reparat clădirea vechii şcoli şi s-a amenajat pentru adăpostirea şi prezentarea comorilor istorice şi artistice. (Ion Colan ,,O nouă unitate culturală la biserica Sf.Nicolae-Şchei din Oraşul Stalin” în ,,Mitropoli Ardealului” nr.5-6/1968, p.441-445.

În timpul păstoririi Mitropolitului Antonie Plămădeală (între anii 1978-1987) s-a realizat Complexul muzeal din incinta bisericii cu noi secţii muzeistice: Muzeul de pictură Ştefan Mironescu, Muzeul de muzică Tudor Ciortea, Muzeul Junilor, Muzeul Ex. Libris.

            La 50 de ani de la înfiinţare, cu binecuvântarea I.P.S Sale dr. Laurenţiu Streza, Mitropolitul Ardealului ne-am pregătit de sărbătoare, declarând ziua de 29 iunie a.c. ,,ziua porţilor deschise” pentru a primi festiv şi gratuit pe toţi turiştii, doritori să cunoască valorile patrimoniale ale complexului muzeal.

Începând cu 1 decembrie a.c. se va oraniza o suită de manifestări dedicate acestui eveniment:

I. joi. 1 Decembrie. Aniversare - Ziua Nationala

- Servicu religios la Monumentul eroului necunoscut din Piata Unirii cu depunere de coroane.

II.vineri 2 decembrie 2011, orele 12.

      Concurs ,,Biserica, Şcoala şi Andrei Şaguna în documente braşovene”, care se vor desfăşura în sala de festivităţi din cadrul complexului muzeal din Şchei pe trei secţiuni:

- Începuturile învăţământului braşovean
- Istoria bisericescă a Braşovului
- Personalitatea Mitropolitului Andrei Şaguna

       Vor fi selectaţi elevii din şcolile braşovene

            Juriul va fi stabilit de Inspectoratul şcolar Braşov

            Bibliografic vor fi recomandate următoarele cărţi, aflate la Muzeul Primei Şcoli Româneşti:

- Vasile Oltean, ,,Prima şcoală românească” – una din cele trei trei ediţii (ultima, Iaşi, Editura Edict, 2009;

- Vasile Oltean, ,,Configuraţia istorică şi bisericească a Braşovului”, Editura Andreiană, Sibiu, 2010;

- I.P.S. dr. Laurenţiu Streza şi Vasile Oltean, ,,Andrei Şaguna în documednte braşovene”, Editura Andreiană, Sibiu, 2009-2010.

            Premiile (15 la număr, pentru fiecare secţiune 5 premii) vor consta din bani, cărţi, pliante, vederi, oferite de Fundaţia Prima Şcoală Românească. 

III. 4. decembrie 2011, orele 10.  Slujbă arhierească la Biserica Sf. Nicolae, cu particiarea I.P.S. dr. Laurenţiu Streza, Mitropolitul Ardealului şi un sobor de preoţi în frunte cu prot. Gheorghe Dănuţ Benga.

IV.. 4 decembrie 2011, orele 12. Decernarea premiilor pentru câştigătorii concursului,,Biserica, Şcoala şi Andrei Şaguna în documente braşovene” de către I.P.S.dr. Laurenţiu Streza, Mitropolitul Ardealului.

V. 4 decembrie 2011, orele 15 Deschiderea expoziţiilor ,,Andrei Şaguna şi Braşovul” ; ,,Scheii Braşovului în pictura lui Ştefan Mironescu” şi ,, Junii Braşovului”           

c)Lansări de carte.

d)Sesiunea de comunicări cu următoarele teme: ,,Andrei Şaguna”; ,,Braşovul Bisericesc” şi ,, Şcoala românească din Şcheii Braşovului”

 
Modelator: pr.prof.dr. Vasile Oltean.
Vor participa:
 

                - I.P.S. Dr. Laurenţiu Streza, Mitropolitul Ardealului – subiect rezervat

-         Pr. prof. dr. Academician Mircea Păcurariu – subiect rezervat

-         Prof. univ. dr. Ana Grama - ,,Personalitatea Mitropolitului Andrei Şaguna”

-         Pr. Gheorghe Dănuţ Benga, Protopopul Braşovului - ,,Protopopi de altădată ai Braşovului”.

-         Conf. univ. dr. Costantin Necula - ,,Predica şi predicatorii de la biserica Sf. Nicolae”

-         Prof. univ. dr. Florian Dudaş.- Exemplarele Cazaniei lui Varlam din Şcheii Braşovului.

-         Academician Alexandru Surdu, fiu al Şcheiului - ,,Junii din Şcheii Braşovului – mărturii precreştine”.

-         Pr. prof. univ. dr.Alexandru Moraru – Preoţi slujitori la altarul Bisericii sf. Nicolae aflaţi în lupta naţională.

-         Pr paroh. Mihai Manolache de la Biserica Buna Vestire, fost muzeograf ,,Picturile lui Mişu Popp şi Costantin Lecca din Şcheii Braşovului”.

-         Pr. Paroh. Remus Faust de la parohia Turcheş-Săcele, fost muzeograf - ,,Preoţii de la biserica Sf. Nicolae în vâltoarea Marii Unirii din 1918”.

-         Pr. paroh Vasile Prodea, Parohia Sf. Nicolae I din Şcheii Braşovului - ,,Biserica Sf. Nicolae – citadelă de rezistenţă românească în epocă medievală”.

-         Pr. Cristian Muntean, ,,Episcopul Vasile Coman intemeietor al muzeului,,

-         Pr. paroh Ioan Herda, Parohia Sf. Nicolae II din Şcheii Braşovului- ,,Mărtrii privind ultima restaurare a bisericii Sf. Nicolae”.

-         Prof. dr. Costantin Catrina, ,,Şcoala de muzichie din Şcheii Braşovului”

-         Nicolae Blaj, muzeograf ,,Bartolomeu Baiulescu şi Ioan Meţianu – mărtirii inedite din arhiva istorică a muzeului.

-         Pr. prof. univ. dr. Ovidiu Moceanu, ,,Andrei Şaguna adversus Ion Eliade Rădulescu”.

VI.Volum omagial: ,,Prima şcoală românească de pe întregul cuprins al patriei”

În cuprins:
- Toate comunicările.

- Aurel A. Mureşianu ,,Clădirea şcoalei româneşti din Braşov de către protopopul Mihai în anul 1597”, din ,,Anuarul Institutului de Istoria Naţională”, Cluj. An. XI(1927).

-         Nicolae Sulică ,, Cea mai veche şcoală românească din cuprinsul României întregite”, Târgu Mureş, 1937.

-         Vasile Coman, articolul din Telegraful Român, prin care se anunţă inaugurarea muzeului.

-         Ioan Colan, articolul din Telegraful Român, prin care se anunţă inaugurarea muzeului.

-         Vasile Oltean, Prima şcoală românească (rezumat); Istoria imnului naţional ,,Deşteaptă-te Române”. ,,Biblioteca şi arhiva istorică din Şcheii Braşovului”; ,,Şcoala de copişti din Şcheii Braşovului”.

 
 

Pr. prof.dr. Vasile Oltean

50 de ani de şcoală romaneasca la Brasov